Home‎ > ‎Temples‎ > ‎

Durgamma Temple

Durgamma Temple, D.Dharmaram(దుర్గమ్మ గుడి)

The Durgamma Temple (దుర్గమ్మ గుడి), is very near to the D.Dharmaram bus stop and just beside the Dharmaram cheruvu. It was constructed very long back. Long back in the dharmaram village there was a decease attacked the people of Dharmaram, the villagers then decided to construct this Durgamma temple  to come out of the problem. 
Kapil Sports Club of D.Dharmaram were initially used to put the Ganesh idol in the premises of this temple. Sri Hanuman Temple(హనుమాన్ దేవాలయం) - Peddamma Temple(పెద్దమ్మ దేవాలయము) - Renuka Ellamma Temple (రేణుక ఎల్లమ్మ దేవాలయం) - Raghupati Gutta (రఘుపతి గుట్ట) - Shiva Temple(శివుని గుడి) - Durgamma Temple (దుర్గమ్మ గుడి) - Katta Maisamma Temple(కట్ట మైసమ్మ గుడి)  - Pochammalu(పోచమ్మ గుడి)